Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

 

W 2016 roku dokonano dużej części prac związanych z osuszeniem pomieszczeń Kościoła. W tym roku dokończone zostało osuszenie terenu i dolnej części kościoła. Zamieszczone fotografie pokazują prace przy osuszaniu, odnowieniu podziemi kościoła i utworzeniu Kaplicy Krzyża Świętego.

W 2017 roku zostały ukończone prace przy Kaplicy Krzyża Świętego i przy dostosowaniu sal w podziemiach koscioła do użytkowania. Dokończono odwodnienie kościoła. Zrobiono schody do Kaplicy.

bu20180203 6

bu20180203 7  bu20180203 78  bu20180203 5  bu20180203 3

bu20171126 3  bu20171126 2  bu20171028 5  bu20171028 2

bu20170924 2  bu20170929 1bu20180203 4  bu20170920 1  bu20170915 1  bu20170914 2  bu20170912 1  bu20170909 2  bu20170908 2  bu20170901 2 bu20180203 2  bu20180203 1 bu20170825 2  bu20170825 1  bu20170818 1  bu20170814 1  bu20170805 1  bu20170801 2 bu20170713 1  bu20170530 1  bu20170530 2  bu20170610 1  bu20170628 2  bu2 bu1

 

 

Prace wokół kościoła 2017rok

 

buz20171028 3  buz20171029 2 buz20171028 2  buz20171026 2 buz20171020 1  buz20171003 1buz20171020 1 3  buz20170818 1

buz20170809 1  buz20170718 5 buz20170718 4  buz20170713 2 buz20170706 2  buz20170711 2buz20170706 4  buz20170702 2    buz20170628 1  buz20170628 2

 

 

   

 

1. Kaplica Krzyża Świętego w kościele parafialnym pw Świętego Kazimierza Królewicza 

w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Pułanki ul Jana Pawła II

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi wyeliminowania uciążliwości związanych z przewożeniem konduktu pogrzebowego z kaplicy przedpogrzebowej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim do naszego kościoła parafialnego na os. Pułanki, ks. proboszcz Marek Dzióba w uzgodnieniu z Radą Parafialną i Radą Budowy podjął decyzję dot. adaptacji podpiwniczenia kościoła dla potrzeb takowej "kaplicy przedpogrzebowej. Ogólna powierzchnia użytkowa kaplicy wynosić będzie 174.0m2, w tym powierzchnia kaplicy 135,0m2, powierzchnia zaplecza sanitarnego 15.0m2. korytarz i klatka schodowa 24.0m2
Adaptacja podpiwniczenia wymaga wykonania wewnętrznych robót budowlanych polegających na uzupełnieniu tynków ścian o powierzchni 80.0m2, wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej posadzek, podłoży pod posadzki, montażu armatury w sanitariatach i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, uzupełnienie instalacji elektrycznej, malowaniu tynków ścian i sufitów. wykonaniu posadzek z płytek granitowych i gresowych o powierzchni 174.0m2 wygładzeniu tynków ścian i sufitów, wykonaniu maskownic przewodów c.o. malowanie tynków
ścian i piwnic o powierzchni 600.0m2. Orientacyjna wartość w/w robót ca 50000,00zł przy czym
cena ta nie uwzględnia wartości wyposażenia w postaci oświetlenia, katafalku ławek, krzeseł itp.
Aktualnie wykonywane są uzupełnienia tynków, wyrównywanie podłoży pod izolacje posadzek.
Prawidłowe funkcjonowanie kaplicy przedpogrzebowej wymaga wykonania infrastruktury zewnętrznej w postaci: zewnętrznych schodów terenowych o normatywnych parametrach, zadaszenia o powierzchni 24.0m2 w/w schodów,opaski wokół podpiwniczonej części kościoła wraz z ociepleniem i izolacją przeciwwilgociową ścian podpiwniczenia, chodników i placyków /wraz z ich odwodnieniem/ dla osób uczestniczących w ceremonii pogrzebowej. dojazdu dla karawanu. Powierzchnia w/w utwardzonych nawierzchni wyniesie 170.0m2. Wartość w/w robót ca 36000.00zł.
Aktualnie wykonano: ścianę oporową w/w schodów terenowych, całość ocieplenia i izolacji ścian podpiwniczenia, 70% opasek chodników i placyków, podziemny drenaż usytuowany wzdłuż północnej ściany podpiwniczenia oraz studnię-przepompownię.


2. Budynek plebanii
Odwodniono podpiwniczenie budynku plebanii poprzez wykonanie drenażu podziemnego.
Drenaż długości ca 38.0m ułożony na głębokości ca 1.50m zlokalizowany został pomiędzy budynkiem plebania ogrodzeniem bazy MPK. Na zakończeniu drenażu wykonano studnię chłoną z kręgów żelbetowych głębokości ca 3.0. Koszt w/w drenażu ca 8000.00zł

 

 

List do Prezydenta Miasta Ostrowca

Parafia Rzymsko Katolicka Ostrowiec Świętokrzyski 08.07.2017 r.
pw Świętego Kazimierza Królewicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. Jana Pawła II nr 41


Pan Prezydent
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź zawartą w piśmie Znak: WIK..0632.52.2017.AO z dnia
2017.08.23 jaką otrzymaliśmy z podległego Panu Prezydentowi Wydziału Infrastruktury
Komunalnej.
Zawarte w w/w piśmie wywody dotyczące przyczyn podtapiania budynku naszego kościoła
nie wnoszą nic konstruktywnego do rozwiązania problemu dewastacji przez wody opadowe
budynku naszego kościoła stanowiącego własność całej społeczności miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. Stanowisko przedstawicieli Pana Prezydenta przedstawione w w/w piśmie naly
rozumieć iż przedmiotowy problem jest zmartwieniem mieszkańców osiedla Pułanki będących
właścicielami majątku parafii pw Świętego Kazimierza Królewicza.
Pragniemy poinformować Pana Prezydenta iż przed wykonaniem systemu odprowadzania wód
opadowych z dachu kościoła i z przyległego do kościoła terenu oraz z ich gromadzeniem w kilku
zbiornikach wokół budynku kościoła próbowaliśmy uzyskać zgodę sąsiadującej Ostrowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na odprowadzanie
tychże wód opadowych do istniejących na ich terenie kanałów deszczowych.
Niestety, nasze prośby zostały przez naszych "sąsiadów"załatwione odmownie w związku z czy
mając na względzie zagrożenie stanu technicznego budynku kościoła wznoszonego w wielkim
trudzie przez 20 lat postanowiliśmy wykonać w/w odwodnienie tymczasowe.
Z powyższych więc względów zwróciliśmy się do Pana Prezydenta z prośbą o wykonanie kanału
deszczowego pomocnego w rozwiązaniu problemu podtapiania budynku kościoła i jednocześnie
odwodnienia sąsiadującego od północy terenu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na którym zlokalizowany jest ciąg pieszy i zbiornik retencyjny wód opadowych z
którego wody przedostają się na teren naszej parafii
Panie Prezydencie zwracamy się do Pana jako do dobrego gospodarza miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego któremu leży na sercu dobry stan wszystkich zasobów materialnych i
kulturowych naszego miasta z prośbą o pomoc w rozwiązaniu przedmiotowego problemu.
z poważaniem. 

Rada Budowy                proboszcz